Adatvédelem

Az adatok kezelője:


A resinkft.hu üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő).
Resin Műgyantafeldolgozó és Felületvédelmi Kft.
Központi iroda: 1107 Budapest Mázsa u. 7.
Telefonszám:(+36-1) 2625103
Email címe: resin@resinkft.hu

Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adatfeldolgozók
23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.,
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.,
Telefon: +3614501222, Fax: +3614501223.
Tevékenység: tárhely szolgáltatás

Általános információk


A weboldal adatkezelőjének, a használt adatok körének, és helyének meghatározása. A Nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e Nyilatkozatban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel, és fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatbiztonsági intézkedések


Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Önkéntesen megadható adatok


5.1. Adatkezelés a weboldal böngészése esetén
A weboldal böngészéséhez nem szükséges semmilyen személyes adatot megadnia. A kapcsolatfelvételi

Automatikusan tárolt adatok


A weboldal oldalainak meglátogatása során a szerveren található operációs rendszer automatikusan rögzíti a Látogató IP címét, operációs rendszerének típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás időpontját, és földrajzi helyét (nem pontos cím csak város szintig) un. log fájlokban., Ezek azonban nem kapcsolhatók össze a Látogatók semmilyen egyéb személyes adataival.


Adat tárolás célja és jogalapja:


Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti a weboldal tárhely szolgáltatójának szerverén Adat tárolás ideje: 2-6 hónap.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok


Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok
illetik meg. (Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az, az Ön azonosításával jár
együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell.
Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de
az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is
kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal
kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát
azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek
felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.)
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen
esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye
Adatvédelmi nyilatkozat resinkft.hu 3. oldal, összesen: 7
figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal
a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást.
Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a
számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha
Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos
jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy:
? a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
? a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
? az adatkezelés céljai;
? az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
? információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
? a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
? az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
? a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
? ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
? az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás),
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
? Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal
megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
? az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból
(például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak
az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
? az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Adatvédelmi nyilatkozat resinkft.hu 4. oldal, összesen: 7
? Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is
megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem
kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a
korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
? a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
? Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
? Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
? a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz
alapján megállapítást nyert,
? a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
? Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az
Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni
köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
? A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
? a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
? a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás
keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését
jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
? jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.:
ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette,
vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az
esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
Adatvédelmi nyilatkozat resinkft.hu 5. oldal, összesen: 7
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az
adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy
kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat
kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az
Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre
nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást
nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
? Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
? meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
? vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Érvényes 2018-05-25-től.
Adatvédelmi nyilatkozat resinkft.hu 6. oldal, összesen: 7
Cookie kezelési szabályzat resinkft.hu
A fogalom meghatározása: A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a
felhasználó böngészőjének, és amelyet az ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban
személyes adat nem kerül tárolásra, csak funkcionális, statisztikai és célzott
hirdetések nyújtásának segítésére jönnek létre anonim módon.
Létrejöttük jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön
számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a
honlapot.
Rendelkezési jog: Amennyiben nem szeretné engedélyezi használatukat, le
tilthatja létrejöttüket böngészőjében, ahol a már meglévőket is törölheti a
beállításokban. Amíg nem fogadja el használatukat, weboldalunk alján egy
figyelmeztető sávban emlékeztetjük Önt erre.
A legnépszerűbb böngészők cookie (süti) beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari
A letiltásuk után előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljes körűen működni.
A weboldalunk által használt cookie-k
PHPSESSID
célja: Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges
weboldalunkon.
lejárata: A munkamenet végén, (az oldal elhagyásakor).
PHPlangID
célja: weboldalunk az Ön által aktuálisan kiválasztott nyelvezetének
lejárata: A munkamenet végén, (az oldal elhagyásakor)
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
célja információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalt. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.)
névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a
céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon
lejárata: A munkamenet végén.
cookieconsent
Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a
Cookie szabályzatunkat.
lejárata: 30 nap
Adatvédelmi nyilatkozat resinkft.hu 7. oldal, összesen: 7
Milyen típusú cookie-k találhatók ezen a weboldalon?
Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatók használni tudják a
weboldal funkcióit (űrlapjait), melyen keresztül elküldhető pl üzenet, érdeklődés.
Marketing és, célzott marketing (Remarketing) cookie-k
Ezek a cookie-k az Önhöz és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket
és üzeneteket jelenítenek meg. Más webhelyekhez, (Googlehoz, Facebookhoz)
kapcsolódnak.
Statisztikai célú cookie-k
A weboldal Google Analytics statisztikát használ. Az ezáltal létrehozott cookie-kat
arra használhatók, hogy információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan
használják a honlapot. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információkat,
ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan kattintottak rá az
oldalra és, hogy milyen aloldalakat látogattak meg.


YouTube

Wir nutzen auf dieser Webseite Komponenten von YouTube, einem Dienst der YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Die Verwendung von Youtube ermöglicht uns die Einbettung von verschiedenen Videos und Clips, die auf der Internetplattform www.youtube.hu zur Verfügung gestellt werden. Nachdem eine Seite bzw. Unterseite unserer Webseite aufgerufen wird auf der eine derartige Einbettung erfolgt ist, wird der von Ihnen verwendete Internetbrowser dazu veranlasst Videokomponenten des jeweils eingebetteten Videos oder Clips herunterzuladen. Während Ihres Besuchs unserer Webseite und ihrer Unterseiten werden sowohl Youtube als auch Google darüber informiert welche Seite bzw. Unterseite Sie aufgerufen haben, indem Ihre IP-Adresse an die externen Server von Google in den USA übermittelt wird. Diese Informationsübermittlung erfolgt unabhängig davon, ob die angezeigten Videos oder Clips tatsächlich betrachtet oder angeklickt werden, oder Sie in Ihrem Youtube oder Google Account eingeloggt sind. Google ist Teilnehmer des Privacy-Shield Abkommens und zur Datenverarbeitung nach europäischen Standards zertifiziert. Diese Informationen werden gesammelt und Ihrem Google Account zugeordnet, sofern Sie bei Ihrem Besuch in diesem eingeloggt sind. Zweck: Die Verwendung der Youtube Komponenten auf unserer Webseite dienen dazu Ihnen Videos und Clips der Webseite www.youtube.de auf unserer Webseite zum Zwecke der Betrachtung und Interaktion zur Verfügung zu stellen. Rechtsgrundlage: Wir setzen Youtube auf Grund unseres berechtigten Interesses am an der Optimierung und Gestaltung unseres Onlineangebotes ein, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Verhinderung: Sie können die Datenübertragung jederzeit verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Youtube Account ausloggen, oder unter folgendem Link https://adssettings.google.com/authenticated nach Anmeldung in Ihrem Google Account durch Betätigung des Abmelde-Buttons ein Opt-out Cookie setzen.

Informationen zum Drittanbieter:

Sitz innerhalb der EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Komponenten von “Google Maps”, einem Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend bezeichnet als: “Google”).

Durch Google Maps werden geographische Informationen visuell dargestellt. Hierbei wird durch Google die IP-Adresse des Besuchers erhoben und verarbeitet. Diese wird unabhängig davon, ob die Nutzung von Google Maps tatsächlich erfolgt, oder Sie in Ihrem Google Account eingeloggt sind, an Google übermittelt. Ihre IP-Adresse wird Ihrem Google Account zugeordnet, sofern Sie bei dem Besuch unserer Webseite in diesen eingeloggt sind. Diese Daten werden an externe Server von Google in den USA übertragen. Google ist Teilnehmer des Privacy-Shield Abkommens und zur Datenverarbeitung nach europäischen Standards zertifiziert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Zweck: Die Einbindung von Google Maps dient der vereinfachten Visualisierung und Navigation im Rahmen eines Besuchs unseres Standorts. Die Datenverarbeitung von Google erfolgt zum Zwecke der Werbung, Marktforschung, der Gestaltung der Webseite und Bereitstellung von bedarfsgerechter Werbung. Rechtsgrundlage: Wir setzen Google Maps auf Grund unseres berechtigten Interesses am an der Optimierung und Gestaltung unseres Onlineangebotes ein, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Verhinderung: Sie können die Zuordnung der Daten verhindern, indem Sie auf die Verwendung von Google Maps auf unserer Webseite verzichten und sich vor Ihrem Besuch aus Ihrem Google Account ausloggen. Zudem können Sie JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren, um die Kartenanzeige zu verhindern. Weiter verweisen wir auf die Datenschutzbestimmungen von Google unter folgendem Link http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Informationen zum Drittanbieter:

Sitz innerhalb der EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Google Analytics

Wir nutzen auf unserem Internetauftritt “Google Analytics”, einen Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Um die Besucherströme auf unserer Internetpräsenz zu erfassen und statistisch auszuwerten, setzen wir Google Analytics ein. Google Analytics erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite Sie auf unsere Internetpräsenz gelangt sind (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite Sie zugegriffen haben oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde und welche Interaktionen Sie vorgenommen haben. Um diese Daten zu erfassen und zu speichern, setzt Google Analytics einen Cookie auf das von Ihnen genutzte Endgerät (siehe zum Begriff oben unter der Überschrift Cookies). Wir verwenden die Funktion AnonymizeIP zur Anonymisierung Ihrer IP-Adresse, so dass diese gekürzt wird und nicht mehr Ihrem Besuch auf unserer Internetseite zugeordnet werden kann. Weitere übermittelte Informationen werden der anonymisierten IP-Adresse durch Google nicht zugeordnet oder mit dieser verknüpft. Die so erzeugten Informationen werden an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Wir haben mit Google ein Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Danach ist Google berechtigt und verpflichtet, die erlangten Informationen für uns auszuwerten und für uns statistische Berichte über Art und Umfang der Webseitennutzung zu erstellen. Über diese Statistiken ist es uns möglich, unser Angebot stetig zu verbessern, eine Kosten-Nutzen-Analyse unseres Internetmarketings vorzunehmen und unsere Internetpräsenz für Sie als Nutzer interessanter und nutzerfreundlicher auszugestalten. Rechtsgrundlage: Wir setzen Google Analytics auf Grund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, der Optimierung und des wirtschaftlichen Betriebes unseres Onlineangebotes ein, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Löschung: Die von uns auf diese Weise erhobenen und übertragenen Daten werden nach 26 Monaten automatisch gelöscht. Verhinderung: Sie können die Speicherung der Cookies verhindern, indem Sie das von Google bereitgestellte Browser Add-On herunterladen und installieren. Dieses ist verfügbar unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Sie sind anschließend jedoch möglicherweise nicht mehr in der Lage alle Funktionen unserer Webseite in vollem Umfang zu nutzen. Alternativ können Sie die Speicherung der Cookies verhindern, indem Sie ein sog. Opt-Out Cookie setzen, welches zukünftig verhindert, dass Daten von Ihnen auf unserer Webseite erfasst werden. Klicken Sie hierzu bitte auf folgenden . Zudem haben Sie die Möglichkeit die Speicherung der Cookies zu verhindern, indem Sie dies in Ihrem Browser einstellen. Bereits gesetzte Cookies können jederzeit von Ihnen gelöscht werden.

Informationen zum Drittanbieter:

Sitz innerhalb der EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen im Übrigen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik, um die Vorschriften der Datenschutzgesetze einzuhalten und Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2020. Aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung anzupassen.

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Hilfe von SOS Recht erstellt. Den Datenschutz-Erklärungsgenerator finden Sie hier. SOS Recht ist ein Angebot der Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft mit Sitz in Berlin.